zmień wielkość tekstu:
 A+ 100% A-
Zostaw numer. Oddzwonimy. Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu. Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane.
Wpisz proszę swój numer telefonu.
Dziękujemy za pozostawienie numeru telefonu. Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe. Wciśnij szary przycisk [x] w prawym górnym rogu tego okna, aby je zamknąć.
zmień kolor tła:

Witaj na stronie Sawimed. Strona jest przystosowana dla osób słabo widzących. Jeżeli chcesz skorzystać z funkcji czytania - zaznacz tekst na stronie i użyj głośnika aby system przeczytał zaznaczony przez Ciebie tekst.   Wciśnij przycisk z głośnikiem (poniżej) aby wysłuchać zaznaczonego tekstu. Witaj na stronie Sawimed. Strona jest przystosowana dla osób słabo widzących. Jeżeli chcesz skorzystać z funkcji czytania - zaznacz tekst na stronie i użyj głośnika aby system przeczytał zaznaczony przez Ciebie tekst.

Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na dostawę sprzętu, wyposażenia oraz oprogramowania medycznego w tym e-usług dla pacjenta w ramach projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Sawimed Sp. z o.o.  poprzez wdrożenie systemów e-usług oraz elektronicznej  dokumentacji medycznej”.

postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

zamówienie o wartości przekraczającej  50 tyś. PLN netto;

 

Zawiera zmiany wprowadzone w dniach 31.03.2017 r. - 04.04.2017 r.

Termin składania ofert został wydłużony

 

Ogłoszone w  Bazie konkurencyjności  www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl  z dnia 27.03.2017 r.,
na stronie internetowej www.sawimed.pl  oraz  w siedzibie Zamawiającego- tablica ogłoszeń.

 

Termin składania ofert:                  06.04.2017 r.                   godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:                    06.04.2017 r.                   godz. 15.00

 

KOD CPV:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48820000-2 Serwery

32420000-3 Urządzenia sieciowe

30213200-6 Komputery przenośne

30213200-8 Komputer biurkowy

30213200-7 Komputer tablet

30232110-8 Drukarki laserowe

38520000-6 -Skanery

30216000-6 - Czytniki magnetyczne lub optyczne

33195100-4 -Monitory

 

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE  ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ.

 

 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

 

 1. Zamawiający: 

Sawimed Sp. z o. o.  Zawodzie 20, 02-981 Warszawa

Placówka medyczna Zamawiającego (miejsce realizacji zamówienia):

Centra Rehabilitacji i Opieki Sawimed Sp. z o. o.

Sawice Wieś 19, 08-307 Repki 

 1. Kontakt: tel.: (0-22) 651 88 84
 2. Strona internetowa:  www.sawimed.pl
 3. Udostępnienie dokumentów w wersji elektronicznej: www.sawimed.pl /ogłoszenia

 

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

III.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, wyposażenia oraz oprogramowania medycznego w tym e-usług dla pacjenta w ramach projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych
  w Sawimed Sp. z o.o.  poprzez wdrożenie systemów e-usług oraz elektronicznej  dokumentacji medycznej”, zgodnie z  załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.
 2. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zweryfikował (dla swoich potrzeb) stan istniejący oraz zapoznał się z organizacją i systemem działania placówki Sawimed Sp. z o. o.

 

IV. TERMIN  WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Okres realizacji zamówienia:
 2. a) 30 dni od daty zawarcia Umowy – w zakresie dostarczenia sprzętu, instalacji i wdrożenia wyposażenia;
 3. b) maksymalny 75 dni – konfiguracja i szkolenia użytkowników z zakresu dostarczonego oprogramowania;
 4. Dostawa sprzętu oraz realizacja usług odbywać się będzie na ryzyko i koszt Wykonawcy
  w placówce Sawimed Sp. z o. o.: Sawice Wieś 19, gm. Repki, zgodnie z Umową stanowiącą załącznik 2 do zapytania ofertowego.

 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSÓBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4. braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

 

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

2.1.    w zakresie warunku opisanego w pkt. 1 – do potwierdzenia oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2.2.    w zakresie warunku opisanego w pkt. 1.2 – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę wraz z instalacją systemu informatycznego oraz wdrożenie wraz z usługą przeniesienia danych na zainstalowany serwer z macierzą w jednostce służby zdrowia –do potwierdzenia wykazem wykonanych, w tym okresie dostaw, wraz
z podaniem ich wartości, zakresu, daty wykonania oraz  danych podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

2.3.    w zakresie warunku opisanego w pkt. 1.3 – do potwierdzenia oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2.4.    w zakresie warunku opisanego w pkt. 1.4 – do potwierdzenia oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

 

 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający może żądać w szczególności:

3.1.    Firmowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia poświadczonych przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

3.2.    Deklaracji zgodności CE.

3.3.    Dokładnego opisu – zestawienie parametrów technicznych,

3.4.    Oświadczenia, że w razie niepowodzenia dokonania migracji lub jakiegokolwiek braku dostępu aplikacji do bazy danych i w związku z tym konieczności wezwania serwisu producenta posiadanego obecnie systemu, Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pracami serwisowymi producenta związanymi z przywróceniem do działania pierwotnej bazy danych lub dokończenia migracji bazy danych.

 

 1. Inne wymagane dokumenty:

4.1.    Sporządzony przez Wykonawcę według instrukcji Druk Oferty- załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego.

4.2.    Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

4.3.    Parafowany –zaakceptowany wzór umowy.

 

   VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ, SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść  zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i w ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności.
 7. Jeżeli w wyniku zmian treści zapytania ofertowego prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
  o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informację o zmianie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i w ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności.

 

Pracownik Zamawiającego upoważniony do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno-prawnych i merytorycznych:

Katarzyna Bielawska -  Kierownik Projektu

Tel   022  651 88 84 ,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VII.      TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą złożoną w postępowaniu przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VIII.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 4. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz aby strony oferty były połączone w sposób trwały uniemożliwiający bezśladowe naruszenie.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem: „Oferta  na dostawę sprzętu, wyposażenia oraz oprogramowania medycznego w tym e-usług dla pacjenta w ramach projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych
  w Sawimed Sp. z o.o.  poprzez wdrożenie systemów e-usług oraz elektronicznej  dokumentacji medycznej”, a następnie przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 7. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się spośród innej korespondencji.
 8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 9. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu pisemnej informacji o wycofaniu złożonej oferty, oferta taka nie będzie otwierana.
 10. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o złożenie wraz z ofertą wersji elektronicznej formularza asortymentowo- cenowego oferty (np. na pendrive lub płycie CD).
 11. Zamawiający zamieścił odpowiedni plik w formie excel (wersja edytowalna) wraz
  z załącznikami na swojej stronie internetowej: www.sawimed.pl . Uzupełniony plik należy nagrać na opisany danymi Wykonawcy nośnik i załączyć do oferty.

 

 

IX. MIEJSCE ITERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data i godzina  otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach w Siedzibie Spółki w Warszawie,
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 20, do dnia  06/04/2017  r. do  godz. 12:00.

Biuro zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu tj. 06/04/2017 r. o godz. 15:00  w siedzibie Spółki
w sali konferencyjnej,  ul. Zawodzie 20.

 

 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy ją podać
  w polskich złotych.
 2. Wszystkie czynności związane z obliczeniem wynagrodzenia i mające wpływ na jego wysokość Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością.
 3. Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
 4. a) Podać jednostkową cenę brutto każdej pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. b) Obliczyć wartość brutto każdej pozycji mnożąc podaną cenę jednostkową brutto przez ilość.
 6. c) Obliczyć wartość brutto przedmiotu zamówienia, sumując wartości brutto wszystkich pozycji wchodzących w skład danego zamówienia. Tak wyznaczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podczas oceny ofert.
 7. d) Dla każdej pozycji należy podać zastosowaną stawkę podatku (w %) oraz jego wartość.
 8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
 9. Zamawiający oświadcza, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów
  i usług.

 

XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:
 2. Cena (KC):60% gdzie 1%=1 pkt.
 3. Termin wykonania– w zakresie konfiguracji i szkolenia użytkowników z zakresu dostarczonego oprogramowania (KT): 40% gdzie 1%=1 pkt.

4.1 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena:

 

Kryterium „Cena” oceniane będzie jak niżej

 

                                               C min

                                 X =                            x  60 pkt.

                                               C O

 gdzie:

X                – wartość punktowa ocenianego kryterium

Cmin        – najniższa cena ze złożonych ofert

Co             – cena ocenianej oferty

 

4.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium Termin wykonania umowy – w zakresie konfiguracji i szkolenia użytkowników z zakresu dostarczonego oprogramowania (KT):

 1. a) 40 pkt. – termin wykonania do 60 dni od daty podpisania umowy – w zakresie konfiguracji i szkolenia użytkowników z zakresu dostarczonego oprogramowania;
 2. b) 0 pkt. – termin wykonania powyżej 60 dni od daty podpisania umowy – w zakresie konfiguracji i szkolenia użytkowników z zakresu dostarczonego oprogramowania;

 

Założenie:

1)    Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem: Otrzymana ilość punktów = pkt otrzymane w kryterium cena [KC] + pkt otrzymane w kryterium termin wykonania [KT].

2)    . 100% (łączna waga kryteriów) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 100 pkt.

3)    Cena ofertowa powinna być wyrażona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty.

4)    Ofertowany termin wykonania – w zakresie konfiguracji i szkolenia użytkowników z zakresu dostarczonego oprogramowania; powinien być wyrażony w dniach kalendarzowych i liczony będzie od dnia następnego po dniu zawarcia umowy.

 

 

XII.     FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie  jej wyboru.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie, w którym Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.
 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu Umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 

 

XIII.     ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

 1. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostanie zawarta w terminie nie dłuższym
  niż 21 dni.
 2. Wzór Umowy w załączeniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, który stanowi integralną część zapytania ofertowego.
 3. Umowa z Wykonawcą, który wygra postępowanie, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.  Podpisanie umów nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego.

 

 

XIV.     OFERTA CZĘŚCIOWA

 1. Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części.
 2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

XV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

 

XVI.     POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Strona internetowa zamawiającego ma następujący adres: www.sawimed.pl
 2. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

XVII.     ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Załącznik nr 1 - Druk „Oferta” -wprowadzone zmiany;
 2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy-wprowadzone zmiany;
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków;
 4. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw;
 5. Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 6. Załącznik nr 6 - Formularz asortymentowo-cenowy wprowadzone -zmiany
 7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku powiązań-nowy.
 8. Odpowiedzi na pytania
 9. Odpowiedzi na pytania 2
 10. Odpowiedzi na pytania 3
 11. Wyjaśnienie treści odpowiedzi


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Sawimed Sp. z o. o. uprzejmie informuję, że na Wykonawcę zamówienia: Dostawa sprzętu, wyposażenia oraz oprogramowania medycznego w tym e-usług dla pacjenta w ramach projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Sawimed Sp. z o.o.  poprzez wdrożenie systemów e-usług oraz elektronicznej  dokumentacji medycznej” wybrano firmę DCMed Sp. z. o. o.

Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania opisane w ogłoszeniu.

Wciśnij przycisk z głośnikiem (poniżej) aby wysłuchać zaznaczonego tekstu.